Επιλογή Υποψηφίων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των ακόλουθων τμημάτων ΑΕΙ:

1. Πτυχιούχοι Ιατρικής Σχολής (60%).

2. Πτυχιούχοι Φαρμακευτικής Σχολής (5%).

4. Πτυχιούχοι Νοσηλευτικής ΑΕΙ (20%).

5. Πτυχιούχοι Τμήματος Βιολογικού (3%).

6. Πτυχιούχοι Γεωπονικού Πανεπιστημίου (2%).

7. Πτυχιούχου Χαροκόπειου Πανεπιστημίου (10%).

                

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

 1. Αίτηση Συμμετοχής
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Φωτοαντίγραφο Πτυχίου, με επίδειξη του πρωτοτύπου κατά την κατάθεση. Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17
 4. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών, με επίδειξη του πρωτοτύπου κατά την κατάθεση
 5. Αντίγραφο Διπλωματικής-Πτυχιακής Εργασίας – εφόσον υπάρχει
 6. 6.     Φωτοαντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί, με επίδειξη του πρωτοτύπου κατά την κατάθεση – εφόσον υπάρχει
 7. 7.     Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
 8. Βεβαίωση υπεύθυνου Καθηγητή σε περίπτωση επιστημονικού έργου – ερευνητικής δραστηριότητας – εφόσον υπάρχει
 9. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
 10. Δύο συστατικές επιστολές
 11. Σύντομο Σημείωμα στο οποίο θα  αναφέρονται για ποιο λόγο ο υποψήφιος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο ΠΜΣ
 12. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών.
 13. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 14. Βεβαίωση εργοδότη/υπηρεσίας, εφόσον εργάζονται, ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα έχουν την άδεια να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους
 15. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/89 ότι ο υποψήφιος μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με αυτήν τη προκήρυξη και αναλαμβάνει το κόστος των σπουδών του για όλα τα εξάμηνα
 16. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/89 ότι όλα τα υποβληθέντα φωτοαντίγραφα αποτελούν ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων
 17. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη του υποψηφίου θα συνέβαλλε ώστε η Εξεταστική Επιτροπή να σχηματίσει πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη