Στην Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική πραγματοποιούνται προγράμματα προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης.