Το ερευνητικό έργο της Κλινικής συνίσταται στη διερεύνηση των νοσημάτων της καρδιάς και των αγγείων με σκοπό την αναζήτηση νέων ή τη βελτίωση υπαρχουσών τεχνικών ή μεθόδων, ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερη πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία αυτών των παθήσεων.

Για την επίτευξη του ερευνητικού έργου η Κλινική, καταρτίζει και διενεργεί η ίδια πειραματικές ή κλινικές μελέτες ή προγράμματα ή συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα, συνεργαζόμενη με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα ή φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Η Κλινική γνωστοποιεί τα αποτελέσματα των ερευνών της υπό τη μορφή ανακοινώσεων σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, υπό τη μορφή δημοσιεύσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ή υπό τη μορφή διδακτορικών διατριβών.