ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Χρήσιμες Πληροφορίες


Ωράριο Γενικών Εφημεριών:

Καθημερινές:
14:30 έως 8:00 της επόμενης μέρας.

Σαββατοκύριακο και λοιπές αργίες:
8:00 έως 8:00 της επόμενης μέρας

Για να κλείσετε ή να τροποποιήσετε ραντεβού για εξέταση στα Πρωϊνά Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, καλέστε στο 1535 μέσω του αυτοματοποιημένου τηλεφωνικού συστήματος «1535-Γραμμή για την Υγεία».

Προγραμματισμένη-Τακτική Εισαγωγή

Πραγματοποιείται καθημερινές εκτός ημερών εφημερίας & Σαββατοκύριακου. Η εντολή για προγραμματισμένη εισαγωγή εκδίδεται από τους Ιατρούς του Νοσοκομείου, ύστερα από εξέταση του ασθενή στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία ή στην Ολοήμερη Λειτουργία του Νοσοκομείου. Για τις τακτικές εισαγωγές τηρείται λίστα προτεραιότητας και οι ενδιαφερόμενοι ειδοποιούνται από το Γραφείο Κίνησης Ασθενών ή την Κλινική που πρόκειται να εισαχθούν τουλάχιστον 2 ημέρες πριν.

Επείγουσα Εισαγωγή

Πραγματοποιείται μόνο τις ημέρες Γενικής Εφημερίας του Νοσοκομείου. Ο ασθενής προσέρχεται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου σε ημέρα Γενικής Εφημερίας, εξετάζεται από τον εφημερεύοντα Ιατρό και εφόσον κριθεί αναγκαία η άμεση εισαγωγή του, εκδίδεται από τον Ιατρό Επείγουσα Εντολή Εισαγωγής με την οποία εισάγεται ο ασθενής στο Νοσοκομείο.

Τι πρέπει να έχω μαζί μου;

• Αστυνομική ταυτότητα

• ΑΜΚΑ ασφαλισμένου

Στην περίπτωση Επείγουσας Εισαγωγής τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να προσκομισθούν στο Λογιστήριο Ασθενών την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, από τον συνοδό του ασθενή.

Τι επιτρέπεται να έχω μαζί μου;

• Είδη προσωπικής υγιεινής

• Πυτζάμες, νυχτικά, παντόφλες

• Είδη προσωπικής περιποίησης

Στο χώρο του Νοσοκομείου, λειτουργεί δωρεάν WiFi.

Όνομα Δικτύου: IPPOKRATEIO
Δεν απαιτείται κωδικός (ανοιχτό δίκτυο)

Το WiFi παρέχεται από το νοσοκομείο, και προτείνεται η αποφυγή χρήσης του για την ανταλλαγή ευαίσθητων δεδομένων, όπως είναι η καταχώρηση κωδικών τραπεζικών συστημάτων κλπ.

Την ημέρα εξόδου του ασθενή από το Νοσοκομείο, ο θεράπων Ιατρός υπογράφει το έντυπο του Εξιτηρίου αφού πρώτα επισκεφτεί τον ασθενή και του δώσει οδηγίες σχετικά με τη φαρμακευτική αγωγή και την διατροφή που θα πρέπει να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα.

Το έντυπο του εξιτηρίου μαζί με το Βιβλιάριο Εργαστηριακών Εξετάσεων και το Συνταγολόγιο Φαρμάκων παραδίδονται στο Λογιστήριο Ασθενών όπου ελέγχονται οι χρεώσεις και τακτοποιούνται τυχόν οικονομικές υποχρεώσεις του ασθενή (εφόσον δεν καλύπτονται από τον ασφαλιστικό του φορέα).

Τα πιστοποιητικά νοσηλείας , οι βεβαιώσεις των εξετάσεων και αντίγραφα φακέλου ασθενή χορηγούνται από το Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου, μετά από κατάθεση σχετικής αίτησης.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μέσω των ΚΕΠ

Το πιστοποιητικό παραλαμβάνεται μετά από τηλεφωνική συνεννόηση στο τηλέφωνο 2132088744

  • Από τον ίδιο τον ασθενή με την επίδειξη της Αστυνομικής του Ταυτότητας.
  • Από τους οικείους του με εξουσιοδότηση από την οικεία Αστυνομική Αρχή ή ΚΕΠ.
  • Από τρίτους εφόσον έχουν έννομο συμφέρον και αποδεικνύουν αυτό με επίσημα έγγραφα.

Σε περίπτωση θανάτου οι νομιμοποιούμενοι κληρονόμοι του πρέπει να προσκομίσουν:

α. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

β. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

γ. Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης και σε περίπτωση δημοσιεύσεως διαθήκης, πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως ετέρας διαθήκης & αντίγραφο διαθήκης.

Αν δεν είναι κληρονόμοι και έχουν νόμιμο συμφέρον πρέπει να προσκομίσουν εντολή από Εισαγγελέα.

Στο Νοσοκομείο μας λειτουργεί βάσει του άρθρου 60 του Ν. 4368/16 (21 Α΄), Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας υπαγόμενο απευθείας στον Αναπληρωτή. Διοικητή .

Στελέχωση Γραφείου: Κορμπάκη Ελένη , Κουρμούζης Παναγιώτης

Πρόσβαση

Το γραφείο στεγάζεται στο Ισόγειο του Νοσοκομείου. Στην πλήρη επέκτασή της λειτουργίας του , εξυπηρετεί τους πολίτες κατά την ολοήμερη λειτουργία του. Επιπλέον ο πολίτης πέραν της φυσικής ή έγγραφης επικοινωνίας, μέσω ειδικού εντύπου μπορεί να επικοινωνήσει σε 24ωρη βάση μέσω e-mailστην δ/νση grpoliti@hippocratio.gr

Σκοποί-στόχοι

Η προάσπιση του δικαιώματος των πολιτών να λαμβάνουν υπηρεσίες που προάγουν την υγεία τους με σεβασμό και αξιοπρέπεια.

Η εξομάλυνση και εξάλειψη δυσλειτουργιών που παρεμποδίζουν την εξυπηρέτηση τους.

Η διαχείριση καταγγελιών που αφορούν σε περιστατικά που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία τους και θίγουν την αξιοπρέπεια και την προσωπικότητα τους.

Το πλαίσιο λειτουργίας του Γραφείου διέπεται από το πλέγμα των ισχυουσών διατάξεων, οι οποίες ρυθμίζουν ζητήματα σχετικά με την προάσπιση των Δικαιωμάτων των Πολιτών και ειδικότερα εκείνων που αφορούν στην κατοχύρωση και Προστασία των Δικαιωμάτων των Ασθενών, όπως:

• Ν.2071/92 (Α΄ 123/14.07.1992), Άρθρα 47 & 94-100,

• Ν.2716/99 (Α΄ 96/17.05.1999), Άρθρα 1& 2,

• Ν.2519/97 (Α΄ 165/21.08.1997), Άρθρο 1,

• Ν.2619/98 (Α΄ 132/19.06.1998), Άρθρο 1,

• Ν.3418/05 (Α΄ 287/28.11.2005),

• Π.Δ.216/01 (Α΄ 167/25.07.2001).

Αρμοδιότητες

Στο Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας υπάγονται βάσει της Υ.Α. Α3δ/Γ.Π.οικ.10976 (662 Β΄/2.3.2017), οι εξής αρμοδιότητες:

1. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της προάσπισης των δικαιωμάτων των προσερχομένων πολιτών. Ο συντονισμός για το χειρισμό από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Υπηρεσίες και Τμήματα κάθε θέματος που αφορά στην προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών.

2. Η ενημέρωση σχετικά με τις ενδονοσοκομειακές διαδικασίες και τα δικαιώματα των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας.

3. Η ενημέρωση και πληροφόρησή τους για θέματα που αφορούν στην εξυπηρέτησή τους από τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου.

4. Η συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων. Επίσης τη συλλογή θετικών εντυπώσεων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, προκειμένου να εντοπίζονται και να προωθούνται οι καλές πρακτικές.

5. Η επιμέλεια για την παραγωγή υλικού (εντύπου και ηλεκτρονικού) όπου εμπεριέχεται η απαραίτητη πληροφόρηση σχετικά με τα τμήματα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες και την μέριμνα για τη διάθεση της πληροφόρησης στους εξυπηρετούμενους από το Νοσοκομείο πολίτες.

6. Η συγκέντρωση, ταξινόμηση και αξιολόγηση των στοιχείων που αφορούν τη δραστηριότητα του Γραφείου. Η δημιουργία και η ενημέρωση ηλεκτρονικού αρχείου/μητρώου. Η διευκόλυνση υποβολής αναφορών στον Συνήγορο του Πολίτη, στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, στις Επιτροπές Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας και Ψυχικής Υγείας και σε κάθε σχετική ελεγκτική αρχή.

7. Η παρέμβαση στις αντίστοιχες υπηρεσίες του νοσοκομείου για την ομαλή διευθέτηση των προκυπτουσών διαφορών και την ποιοτική εξυπηρέτηση των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας.

8. Η ενημέρωση του προσωπικού του νοσοκομείου σχετικά με τις ορθές κάθε φορά πρακτικές, με βάση τη νομοθεσία και την ιατρική δεοντολογία.

9. Η υποβολή προτάσεων για τη διαρκή βελτίωση της λειτουργίας των διαδικασιών υποδοχής και εξυπηρέτησης των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας και για την διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου και οι εργαζόμενοί του προσπαθούν με συνέπεια για την συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουν.

Η γνώμη σας και η καλόπιστη κριτική σας είναι για μας πολύτιμη βοήθεια.

Επικοινωνία:

Γραμματεία Α’ Καρδιολογική Κλινικής

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

Κεντρικό Κτίριο, 5ος όροφος

Βασ. Σοφίας 114, Αθήνα 115 27

Τηλ. (+30) 213 2088099 2132088576 | Fax: (+30) 213-2088676

Για να επικοινωνήσετε με τους Υπεύθυνους των επιμέρους Μονάδων – Εργαστηρίων καλέστε στο τηλεφωνικό κέντρο του Νοσοκομείου 213 2088000.