Κατευθύνσεις

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Οργανώνουν το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «MΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»/«INTENSIVE CARE UNITS- CARDIOLOGY, MEDICAL ANDNURSING CARE», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Αντικείμενο- Σκοπός

Το Αντικείμενο του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στις «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογία, Ιατρική και Νοσηλευτική Φροντίδα» αποτελεί η θεωρητική και πρακτική προσέγγιση στην Καρδιολογία και στις Μονάδες Εντατικής Τεύχος Β’ 4112/20.09.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50969. Θεραπείας γενικότερα, προάγοντας τη γνώση και την έρευνα στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Το πρόγραμμα συνδυάζει μεταπτυχιακά μαθήματα και εργαστηριακή άσκηση στη θεωρητική και στην πρακτική προσέγγιση του θέματος.

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες στο ευρύ και αναπτυσσόμενο πεδίο της Ιατρικής και της Νοσηλευτικής επιστήμης.

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην κατάρτιση των φοιτητών στις αρχές των νέων διαγνωστικών μεθόδων, θεραπειών και φροντίδας ασθενών και επί πλέον στο να μπορούν οι απόφοιτοι:

• Να στελεχώσουν Μονάδες Εντατικής Θεραπείας

• Να στελεχώσουν Καρδιολογικές Μονάδες και Καρδιολογικά Τμήματα στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα

• Να απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του γνωστικού αντικειμένου

• Να προετοιμαστούν για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου

• Να εξειδικευτούν στο γνωστικό αντικείμενο.

• Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα

• Δημιουργία επιστημόνων για την κάλυψη των εκ-

παιδευτικών αναγκών, για συνεχή επιμόρφωση, στους

χώρους εργασίας

• Υψηλού επιπέδου παροχή φροντίδας, με αποτέλεσμα τη μείωση των ημερών νοσηλείας και κατά συνέπεια τη μείωση του κόστους νοσηλείας

• Συμβολή στην αναβάθμιση του συστήματος υγείας.

Τα μαθήματα που παραδίδονται κατά την φοίτηση των φοιτητών είναι:

Α΄ Εξάμηνο

Καρδιολογία-Καρδιολογική Νοσηλευτική, Παθολογία, Ηλεκτροφυσιολογία-Βηματοδότες

Κλινική Φαρμακολογία, Κλινική Σημειολογία, Συστήματα Υγείας, Διαπολιτισμική Ιατρική-Νοσηλευτική

Β΄ Εξάμηνο

Λοιμώξεις, Βιοστατιστική, Εντατική και Επείγουσα Θεραπεία, Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική, Επεμβατική Καρδιολογία, Διοίκηση Νοσηλευτικών Μονάδων, Επικοινωνία-Διαπροσωπικές Σχέσεις

Γ΄ Εξάμηνο

Πληροφορική της Υγείας, Μεθοδολογία της Έρευνας, Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση, Αναισθησιολογία, Διαγνωστικές και θεραπευτικές μέθοδοι του Καρδιοαναπνευστικού Συστήματος, Βιοηθικά Διλήμματα και Προβληματισμοί, Ιατρική και Νοσηλευτική Μαζικών καταστροφών

Δ΄ Εξάμηνο

Κλινική Άσκηση, Πρακτική άσκηση, Διπλωματική εργασία

Υπεύθυνος: Καθηγητής Καρδιολογίας Κωνσταντίνος Γκατζούλης

Γραμματειακή Υποστήριξη Π.Μ.Σ.: Τούσουλη Μαρία

Στοιχεία Επικοινωνίας: mtousouli@med.uoa.gr, 2132089522, 6973298524