Αρτηριακή υπέρταση και συνοδά καρδιαγγειακά-νεφρικά νοσήματα

Σκοπός του ΠΜΣ «Αρτηριακή Υπέρταση και Συνοδά Καρδιαγγειακά – Νεφρικά Νοσήματα» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της αρτηριακή υπέρτασης και των συνοδών καρδιαγγειακών και νεφρικών νοσημάτων.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών (ΜΔΣ) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, ο φοιτητής θα δύναται:

  • Να διαχειριστεί ασθενείς με ιδιοπαθή ή δευτεροπαθή αρτηριακή υπέρταση
  • Να διαχειριστεί και να αντιμετωπίσει υπερτασικούς ασθενείς με καρδιαγγειακά ή/και νεφρικά νοσήματα
  • Να συμβάλει στην πρόληψη της αρτηριακής υπέρτασης και των συνοδών καρδιαγγειακών και νεφρικών νόσων
  • Να αντιμετωπίσει τις επιπλοκές της αρτηριακής υπέρτασης και τα συχνά συνυπάρχοντα νοσήματα
  • Να απασχοληθεί σε θέσεις του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις για τη διαχείριση των θεμάτων που άπτονται της διαχείρισης ασθενών με αρτηριακή υπέρταση και καρδιαγγειακές-νεφρικές νόσους
  • Να στελεχώσει Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας-Εντατικής Θεραπείας ασθενών με τα σχετιζόμενα νοσήματα
  • Να στελεχώσει Καρδιολογικές Μονάδες και Καρδιολογικά και Νεφρολογικά Τμήματα στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα
  • Να απασχοληθεί σε θέσεις που απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του γνωστικού αντικειμένου
  • Να πραγματοποιήσει κλινική και βασική έρευνα στον τομέα της αρτηριακής υπέρτασης, της καρδιαγγειακής ιατρικής και νεφρολογίας