Στην Α΄Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ:

  • Πραγματοποιούνται 3 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
  • Εκπονούνται Διδακτορικές Διατριβές
  • Πραγματοποιείται η εκπαίδευση των ειδικευόμενων Ιατρών στην Καρδιολογία
  • Πραγματοποιείται η εξειδίκευση των Καρδιολόγων
Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Διδακτορικές Διατριβές
Εκπαίδευση Ειδικευομένων Ιατρών